Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

For tidligt ind i denne verden

præmatur senfølger hypersensibel hyperaktiv søvnbesvær

Et præmaturt barn vil i mange tilfælde ikke være alderssvarende mht. fysisk og psykisk udvikling. Senfølgerne kan være sen motorisk udvikling, mangelfuld sansebearbejdning (sanseintegration) og hypersensibilitet, hyperaktivitet eller passivitet, angst og utryghed, søvnbesvær, koncentrationsbesvær og indlæringsproblemer. Socialt kan barnet have svært ved at begå sig, have svært ved at overskue eller indgå i en leg med andre børn.

Den forsinkede og forstyrrede sansemotoriske udvikling kræver træning og stimulering. Jo tidligere barnet tilbydes dette, jo færre vanskeligheder, jo mindre stress og uro, jo bedre indlæring vil det få under opvæksten.

Som ergoterapeut vil jeg sammen med forældrene indkredse, hvilke motoriske vanskeligheder og sansemæssige sartheder barnet har. Nogle børn har behov for sanseintegrationsbehandling. For andre børn er indretning af omgivelserne og indførelse af faste rutiner, forudsigelighed, overskuelighed og genkendelighed tilstrækkeligt til at opnå større robusthed og selvtillid hos barnet.

Se også under børn, der har mangelfuld sanseintegration